Skip to main content
fw_before_content
content

המשנה למזכ"ל התנועה הקיבוצית

לוגו תנועה

המשנה למזכ"ל התנועה הקיבוצית- גיל לין   גיל לין

משלים את מזכ"ל התנועה באחריות להובלת התנועה הקיבוצית ומשמש כממלא מקומו של המזכ"ל בעת הצורך.
לתנועה הקיבוצית תפקידים רבים הן כתנועה ציונית משימתית המתמודדת עם האתגרים המורכבים של החברה הישראלית והן כגורם הנותן מענה לצרכי הקיבוצים השונים ומייצגת אותם אל מול משרדי הממשלה וגורמי המדינה השונים. מזכ"ל התנועה והמשנה מחלקים ביניהם את האחריות לטיפול בנושאים השונים ואת האחריות הניהולית על אגפי התנועה.

האגפים ותחומי הפעילות הנמצאים תחת אחריותו של המשנה למזכ"ל הם: אגף חברה, אגף החינוך, אגף צעירים ומעורבות בחברה וכל תחומי הפעילות הקשורים לאגפים אלה שביניהם: הובלת עשייתה החברתית של התנועה ומעורבותה בחברה הישראלית, קידום החינוך הקיבוצי, הובלת תהליכים להגדרת זהות וחזון מעודכן לקיבוצים, צמיחה דמוגרפית, בריאות ורווחה, מפעלים חינוכיים, תנועות הנוער, רשת צעירים למעורבות חברתית, הקמת קיבוצים עירוניים ועוד...

בנוסף, מטפל המשנה בקידום שותפויות אסטרטגיות עם גופים ציבוריים וארגונים החולקים תפיסת עולם ומטרות דומות ליעדים שהוגדרו על ידי התנועה הקיבוצית, מתוך תפיסת עולם לפיה על מנת להביא לשינוי אמתי בחברה ישראלית, נדרש שיתוף פעולה רחב בין גורמים שונים המחזקים זה את זה ומסייעים הדדית לקידום המטרות המשותפות.

המשנה למזכ"ל גם מייצג את התנועה בתאגידים ותנועות הקשורים לתנועה הקיבוצים וביניהם גופי תרבות, חינוך וקרנות, חבר הנהלת התנועה ומזכירות התנועה הקיבוצית.

'אני מאמין'- גיל לין

בחברה הישראלית מתרחשים בשנים האחרונות תהליכים מגוונים בכיוונים שונים, המשפיעים על אזרחי ישראל מבחינה כלכלית, חברתית ותרבותית.

תהליכים אלה חושפים בעיות וכשלים שדורשים פתרונות מסוג אחר, פתרונות המבוססים על חזרה לערכים הומניים, אהבה וכבוד לבני האדם, התחשבות, סובלנות, הכרה באחר וראיית השונות כמקור של עצמה וכמניע לצמיחה ולא כאיום. ובניית חברה ישראלית המבוססת על ערכי המוסר היהודיים של "ואהבתך לרעך כמוך" ו"צדק צדק תרדוף".

אנו מאמינים, כי הגישה הקיבוצית הבסיסית, המבוססת על שותפות קהילתית משימתית כדרך חיים, מסוגלת לתת פתרון לאתגרים רבים מולם ניצבת החברה הישראלית, דבר ההופך את הקיבוצים והתנועה הקיבוצית לרלוונטיים מתמיד.

התנועה הקיבוצית, אשר הוקמה על מנת להגשים את הציונות ואשר היוותה מרכיב מרכזי וחשוב בהקמתה וביסוסה של המדינה, התמודדה בעשורים האחרונים בתהליך קשה ומורכב, עם משבר כלכלי וחברתי.

אולם, המשימתיות ולקיחת האחריות על העתיד המשותף שלנו כחברה וכעם, היא חלק מהזהות העצמית של התנועה הקיבוצית והקיבוצים!!!

ולכן, ככל שסימני היציאה מהמשבר מתחזקים, והקיבוצים עמודים על רגליהם, חוזרת התנועה הקיבוצית ומרחיבה את עשייתה למען הגשמת הציונות והשפעה על החברה הישראלית.

עשייה זו:

• תחזק את הקיבוצים מבפנים.

• תשפר את מעמדה של התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית.

• תשפיע על בניית חברה ישראלית טובה יותר.

על מנת להשיג מטרות אלו, ישתפו הקיבוצים פעולה באמצעות התנועה הקיבוצית, עם תנועות וארגונים נוספים הפועלים ברוח ערכי מגילת העצמאות והערכים הבסיסיים שעליהם מושתתת התנועה הקיבוצית, לשם יצירת חברה

ישראלית צודקת וראויה למען הדורות הבאים.

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

4 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.