Skip to main content
fw_before_content
content

מנכ"לית התנועה הקיבוצית

לוגו תנועה

הדס ילין דניאלימנכ"לית התנועה הקיבוצית-
הדס ילין דניאלי

מנכ"לית התנועה הקיבוצית אחראית להוצאת מדיניות התנועה אל הפועל ולניהול השוטף של המערכות התנועתיות השונות בהתאם למדיניות התנועה ולתוכניות העבודה שלה.

המנכ"לית אחראית על ניהול המשאב האנושי, על ההתנהלות הארגונית והתקציבית, וכן על תהליכי העבודה של מטה התנועה. נוסף על כך היא אחראית על הקשר עם גופי התרבות והרוח המקבלים תקצוב מהתנועה הקיבוצית, ועל ההתנהלות הארגונית והתקציבית התקינה שלהם.

המנכ"לית אחראית על סנכרון בין המערכות השונות, על איגום המשאבים ועל השימוש בהם בצורה הטובה ביותר, וזאת במטרה להגשים את משימות התנועה הקיבוצית למען הקיבוצים ולמען החברה הישראלית.

"אני מאמינה" – הדס דניאלי־ילין

ערכי התנועה הקיבוצית – המבוססים על ציונות, התיישבות, שוויון ערך האדם, ערבות הדדית, עבודה עברית, עיבוד האדמה, חינוך ערכי ותרומה למדינה ולחברה הישראלית – עמדו במבחן הזמן למרות השינויים והאתגרים האדירים שבפניהם ניצבו הקיבוצים במשך השנים.

השנים הקשות שבהן עסקו הקיבוצים בניסיונות ליציאה מהמשבר הותירו את חותמן בפניה של החברה הקיבוצית, אך כיום התנועה נמצאת בתנופת צמיחה והתפתחות אשר באה לידי ביטוי בין השאר בחזרה הביתה ובקליטה של צעירים ערכיים המעוניינים לתרום לחברה הישראלית כדי להפוך אותה לחברה טובה יותר.

לאור שינויים אלו, משימות מטה התנועה הקיבוצית נפרסות על פני ארבעה תחומים עיקריים:

  1. ייצוג התנועה הקיבוצית, על צרכיה השונים והמיוחדים, מול מוסדות המדינה
  2. סיוע לקיבוצים בשמירה על אופיו הייחודי של הקיבוץ
  3. התמודדות עם סוגיות שעל סדר היום הקיבוצי
  4. קידום ערכי התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית דרך עשייה חברתית, ביטחונית ותרבותית

לשם כך אנו נדרשים למערכת נמרצת, יעילה, חדשנית ומשימתית, המבוססת על הון אנושי מובחר המחויב למשימות אלו.

כוחנו באחדותנו – בידינו הכלים והיכולות לקדם את ערכינו ולשמור על היצירה החברתית המיוחדת הזו, שנבנתה בעמל רב ואשר בזכותה נוסדה מדינת ישראל.

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.