Skip to main content
fw_before_content
content

יד לבנים - הסניף הקיבוצי

יד לבנים

ארגון יד לבנים הוא הארגון היציג להנצחת חללי מערכות ישראל, להנחלת מורשתם וטיפול במשפחות. הארגון נוסד בשנת 1949 בימי מלחמת השחרור בעידודו של דוד בן גוריון והוא כולל בתוכו הורים, אחים ואחיות שכולים מכל מגזרי החברה במדינה.
הארגון פועל בעזרת סניפים מקומיים וארציים. הבחירות לראשות הארגון ולסניפים נערכות כל חמש שנים.

הסניף הקיבוצי הוא סניף ארצי המייצג את כל המשפחות השכולות בקיבוצים. חברי מזכירות הסניף הם חברים שנבחרו להיות חברי מזכירות בסניפים במקומיים של המועצות האזוריות שבו הם מתגוררים. חברי מזכירות הסניף הקיבוצי בוחרים מבניהם מי יהיה יו"ר הסניף הקיבוצי.

בבחירות האחרונות שנערכו בשנת 2015 נבחרה ד"ר אירית בר נתן ממעגן מיכאל לעמוד בראש הסניף הקיבוצי. הסניף הקיבוצי לוקח תחת חסותו גם את האלמנות והיתומים של צה"ל החיים בקיבוצים.

הסניף הקיבוצי מייצג את המשפחות השכולות בקיבוצים במוסדות המדינה ודואג למצות את זכויותיהם מול רשויות המדינה. כמו כן, דואג הסניף למשפחות השכולות בקיבוצים בכל העניינים המיוחדים להם בתוך הקיבוצים.

הסניף הקיבוצי דואג לאנדרטת הקיבוצים שנמצאת ביער הקיבוצים ושבה חקוקים 3,067 חללי התנועה הקיבוצית ושואף להנציח את מורשתם.

מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או בקשה. 

ד"ר אירית בר-נתן
יו"ר סניף יד לבנים בקיבוצים
03-6925280
052-2339503

חדשות אחרונות