דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (10/2017) מיום 25.6.2017

פרוטוקול ישיבת מזכירות (10/2017)
יום ראשון א' בתמוז תשע"ז, 25.6.2017

 
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, גיל לין, ח"כ איתן ברושי, גלעד בכרך, דגן לוין, יוחאי וולפין, נגה בוטנסקי, הילית בן צבי, , יענקלה שצרנסקי , רינת גלילי, הדס ילין דניאלי, נרקיס רגב גביש, אסיף איזק, דניאלה לבנסארט , אבו וילן, גורית שמר, רועי יסוד, אילן שדה, גבי אסם, אודי אורנשטיין.
חסרים: אופיר ליבשטיין, אורית גלאור, מאיה שפיר.
משקיפים: מיכי דרורי, יאיר ריינמן, אלי גולדמן, נועה יפת, צפי אופיר (מ"מ יאיר פז).
משקיפים חסרים: ח"כ חיים ילין, יאיר פז, ערן סגל.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

 
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 9/2017 מיום 11.6.2017.
2. שת"פ אסטרטגי עם החלוץ בתחום מעורבות בחברה. (הצעה מצורפת)
3. שינוי תקנון קרן ס.ל.ע. (פרוטוקול הקרן מצורף)
4. מוזיאון הקיבוץ בדגניה א' - עדכון
5. עדכונים.

 
החלטות:

 
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 9/2017 מיום 11.6.2017

 

2. שת"פ אסטרטגי עם החלוץ בתחום מעורבות בחברה.

    גיל ואסיף הציגו את עיקרי הרעיון לשת"פ עם החלוץ, בוגרי מכינת רבין.

התקיים דיון עקרוני.

נקודות שעלו במהלך הדיון:

  • האם כל נציגי החלוץ חייבים להיות חברי קיבוץ.
  • עד כמה מתחייבת זיקה של הפעילות לקיבוצים.
  • עלה חשש כי לא תהיה חפיפה מספקת בין תכנית העבודה התנועתית לבין תכנית העבודה של החלוץ . ונבחנה השאלה איך מבטיחים חפיפה כזאת.
  • הודגשה החשיבות לכך כי העובדים במתכונת זו יהיו חלק מפעילות התנועה ושיזדהו עם מטרות התנועה ועשייתה.
  • הובעה תקווה כי שת"פ מן הסוג הזה יחזק את יכולתנו להתמודד עם מתקפה קשה עלינו, מבחוץ .
  • הודגשה העובדה כי גופים רבים פועלים בתחום המעורבות בחברה.

והובעה תקווה כי שת"פ כזה ישפר את יכולותינו לבוא לידי ביטוי משופר.

סיכום: 

המזכירות מברכת על היוזמה.

הוטל על גיל ואסיף להשלים את הטיפול בהכנת הצעה מעשית להוצאת המהלך אל הפועל.

ההסכם בפועל יובא לאישור הנהלת התנועה.

  
3. שינוי תקנון קרן ס.ל.ע
רינת הציגה את בקשת הנהלת קרן סל"ע לביטול סעף 8 בתקנון הקרן
170629_protokol_sela.pdf).
הסעיף בו נכתב כי :"סיוע הקרן יהיה בכפוף להשלמת החצי השני על ידי מקורות החבר/הקיבוץ/משכנתא הפוכה/הארגון בו חבר הקיבוץ" אינו מתממש בפועל ועל כן הוצע לבטלו.
בנוסף ביקשה הנהלת הקרן להוסיף סעיף המאפשר פניה לחברי הקיבוצים למתן תרומה.
סוכם:
א. מזכירות התנועה אישרה לבטל את סעיף 8 לעיל אך המליצה כי הנהלת הקרן תעשה כל מאמץ לגייס שותפים נוספים (למשל הארגונים האזוריים) בכדי להבטיח ייצובה של הקרן והמשך צמיחתה.
ב. מזכירות התנועה אינה מתנגדת לתרומות אישיות לקרן סל"ע אך החליטה לא לפנות במישרין לחברים בנושא זה.

 
4. הקמת מוזיאון הקיבוץ בדגניה א'
כזכור, קיבלה מזכירות התנועה החלטה התומכת בהקמת מרכז המורשת לקיבוץ, באום ג'וני.
אך לצערנו אספת דגניה א' החליטה לדחות את היוזמה הזאת.
אחדים מחברי דגניה א' מערערים על ההחלטה.
עומדות בפנינו שלוש אפשרויות:
א. להצטרף לערעור ולבקש מחברי דגניה לשקול את הנושא בשנית.
ב. לתמוך בהקמת המוזיאון בעמק הירדן, במקום קרוב.
ג. לבחון הקמת הפרוייקט בקיבוץ אחר.
סוכם:
לנסות ולהפעיל לחץ על דגניה ולבקש לקיים דיון נוסף בהשתתפותנו ובהשתתפות המועצה.
אם לא ישנו את דעתם נחפש אופציה חלופית.

 
5. עדכונים
א. שיבולת - יו"ר ועדת הגיוס הודיעה על סיום תפקידה לאחר בחירה של מנכ"ל התנועה.
חברי המזכירות מוזמנים להציע מועמדים/מועמדות.
ב. חוק הצהרונים - גבי מסרה דיווח לגבי חוק הצהרונים שיצא בשבועות האחרונים.
ג. חוק פיצול דירות - אילן שדה הציג את עיקרי החוק, עפ"י איתן ברושי החוק לא חל על הקיבוצים.

  
ניר מאיר מזכיר

התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת המזכירות 9/2017 מיום 11.6.2017

שת"פ עם החלוץ למעורבות בחברה

מתוך פרוטוקול קרן ס.ל.ע.

 

 


170629_protokol_sela.pdf

קטגוריה