דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה (2/2017) מיום 21.3.2017

פרוטוקול
ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (2/2017)
יום שלישי, כ"ג באדר תשע"ז, 21.3.2017

   
יו"ר: סול לביא בן שימול

  
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול מועצה 1/2017 מיום 5.01.2017.
2. ממועצה למועצה.
3. הצגת שנתון התנועה 2015/16 - דגן לוין
4. התאמות במבנה הארגוני של התנועה - גיל לין (הצעה מצורפת)
5. עקרונות תכנית העבודה ל-2017.
6. אישור המלצת ועדת גיוס להארכת הקדנציה לגבי אסם - ראשת אגף חינוך.
7. תיקון פרק ו' בחוברת הכחולה, העסקת פעילים - אישור הצעת הצוות (מצורף).

  
החלטות

  
1. אושר פרוטוקול המועצה 1/2017 מיום 5.1.2017.

  
2. ממועצה למועצה
ניר סקר בתמונות והסברים את עיקרי הפעילות שהוביל מטה התנועה בשבועות שחלפו מהמועצה הקודמת.
ח"כ איתן ברושי סקר את פעילותו בכנסת בתחומים הקשורים לתנועה הקיבוצית ולהתיישבות.

  
3. הצגת שנתון התנועה 2015/16.
דגן לוין, ראש אגף כלכלה הציג את שנתון התנועה לשנים 2015-16.

  
4. התאמות במבנה הארגוני של התנועה
גיל לין הציג את הצורך בהקמת אגף חדש שיעסוק בצעירים ובהגדרת המשימות העומדות בפנינו כחלק מהרצון להיות מעורבים יותר בחברה הישראלית.
במהלך הדיון עלו כמה נקודות שעל התנועה לתת עליהן את הדעת:
• שילוב המועצות האזוריות
• טיפול בגיל השלישי
• הגדרת הזהות הקיבוצית
ברוב גדול מול 4 מתנגדים אישרה המועצה את הקמת האגף.

  
5. עקרונות תכנית העבודה ל-2017.
ניר הציג את עקרונות תכנית העבודה לשנת 2017.
הוצגו נושאים הנמצאים בטיפול מתמשך מהשנים הקודמות לצד תחומים חדשים הדורשים טיפול.

  
6. קדנציה נוספת לגבי אסם - ראשת אגף חינוך.
שיבולת שופט אדלמן - יו"ר ועדת הגיוס הרחבה הציגה את המלצת הועדה לקדנציה נוספת של גבי אסם כראשת אגף החינוך.
בתום דיון קצר אישרה המועצה את המלצת ועדת הגיוס.

   
7. העסקת פעילים - תיקון פרק ו' בחוברת הכחולה, - אישור הצעת הצוות
אילן שדה שעמד בראש הצוות שבחן את נוהל העסקת פעילי התנועה, הציג את המלצות הצוות . במהלך הדיון עלה הצורך לייצג מספר מרבי של קיבוצים במוסדות התנועה ובין פעיליה.
נידונה ונדחתה הסתייגות על פיה יתקיים מכרז לתפקיד בכיר בכל 4 שנים - גם במקרה שבו יומלץ להאריך לקדנציה נוספת את פעילותו של פעיל מכהן.
בתום הדיון אושרה הצעת הצוות ברוב קולות.

   
ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה (1/2017) מיום 5.1.2017

התאמות במבנה הארגוני של התנועה

העסקת פעילים - תיקון פרק ו' בחוברת הכחולה