Skip to main content
fw_before_content
content

ביטחון סוציאלי, בריאות, רווחה ופרט

מחלקת רווחה בריאות פנסיה ופרט

  • הרחבת הקשר עם הרכזים בקיבוצים בתחומי הבריאות, הרווחה והפרט, תוך ליווי המרפאות הקיבוציות וקידום המרפאות המשותפות.
  • מציאת פתרונות להזדקנות מיטיבה בקיבוצים ובמרחב הכפרי, תוך קשר רציף עם משרד הבריאות וביטוח לאומי.
  • העמקת המעורבות בקיום ועדות בעלי צרכים מיוחדים בקיבוצים וקידום ההנגשה בקיבוצים.
  • קבלת פניות פרט מחברי הקיבוצים, הפנייה  לגורם מטפל מתאים וליווי עד למתן מענה הולם.
  • ליווי והכשרת ממלאי תפקידים בקיבוצים בנושאי פנסיה ובטחון סוציאלי בקיבוצים.
  • סיוע בגיבוש תוכנית פנסיונית בכל הקיבוצים.
  • חידוש פוליסות הבריאות בקיבוצים.


לוח שנה המציין את ימי המודעות וההסברה לקידום בריאות ורפואה מונעת
 

עדכונים ומסמכים חשובים במחלקה:  

המלצה לגבי מסלולי בנים עם צרכים מיוחדים
תקנון פנסיה תנועתי מלא
תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש
הוראה חשבונאית מס' 4
כללים לניהול הפנסיה והביטחון הסוציאלי בקיבוץ 
החלטת מועצת התנועה בעניין תוספת של 25% לפנסיונר יחיד
סכום הפנסיה המינימלית 1.1.2021
שנתון התנועה הקיבוצית 12 (2013-2014)
שנתון התנועה הקיבוצית 13 (2014-2015)
שנתון התנועה הקיבוצית 14 (2015-2016)
שנתון התנועה הקיבוצית 15 (2016-2017)
שנתון התנועה הקיבוצית 16 (2017-2018)
שנתון התנועה הקיבוצית 17 (2018-2019)
שנתון התנועה הקיבוצית 18 (2019-2020)
שנתון התנועה הקיבוצית 19 (2021-2022)

חדשות אחרונות