Skip to main content
fw_before_content
content

שנת שירות

שנת שירותהתנועה הקיבוצית רואה ביציאה לשנת שירות ערך חברתי וחינוכי חשוב. שנת השירות מהווה הזדמנות עבור בוגרי י"ב מהקיבוצים ומהמרחב ההתיישבותי לצאת מביתם, מסביבתם המוגנת והתומכת, לטובת מפגש עם  אוכלוסיות רבות ומגוונות. במפגש זה ניתנת להם ההזדמנות להפוך מחניכים למחנכים, ממושפעים למשפיעים, תוך עשייה מתמדת בתרומה  ושיפור פני החברה הישראלית.
בשנת תשפ"א מפעילה התנועה הקיבוצית למעלה מ-1000 מתנדבי ומתנדבות שנת שירות  בכ-105 מסגרות שונות בכל רחבי הארץ. תחומי הפעילות העיקריים הם עבודה חינוכית בכפרי הנוער ובפנימיות, ליווי וסיוע לאנשים עם צרכים מיוחדים, הדרכה בגופים הירוקים וחיזוק ההתיישבות הקיבוצית בפריפריה.

בשאלה או פרטים נוספים ניתן לפנות ללירז ברנד: liraz@tkz.co.il או לאגף חינוך: 03-6925398

להרשמה למיוני שנת השירות ופרטים נוספים

חדשות אחרונות