Skip to main content
fw_before_content
content

תרבות

תרבות
בניית ביטוי ייחודי יהודי חילוני בחגים ובפעילות החברתית תרבותית לאורך כל השנה וכפלטפורמה וכלי עיקרי לבינוי קהילה. מטה התרבות מבקש להוות מקור יוזם, מוביל ומסייע, ביצירת התנאים לקיום פעילות תרבותית - חברתית בקהילה הקיבוצית.

בשבע השנים האחרונות מזהה מטה התרבות בברור שינוי בתפיסה של רוב הנהגות הקיבוצים בחשיבות שיש לייחס לנושא התרבותי - חברתי ולהקצאת משאבים לכך. מתחזקת ההבנה כי לפעילות התרבותית יש תפקיד מרכזי בחיבור בין האוכלוסיות השונות וביצירת אקלים חברתי חיובי, זאת ע"י פעילות בעלת תכנים ייחודיים, שחלקם פרי מסורת יהודית ומקומית רבת שנים וחלקם תוצאה של ריענון והתחדשות. זו השנה השנייה בה מתקיים שיתוף פעולה בין אגף חינוך למטה תרבות במסגרת התכנית 'כזה ראה וחדש' - יהדות כתרבות קהילתית בקיבוץ ובמרחב הכפרי (תכנית רב- שנתית לחיזוק הזהות היהודית - קיבוצית וביטויה ביצירה העצמית בקהילה) אשר במסגרתה מתקיימים ימי עיון כנסים ועוד.

  • תמיכה וליווי רכזי תרבות
  • שיתופי פעולה בין מחלקתיים
  • הפקת אירועים פנים תנועתיים ותנועתיים
  • ימי עיון, קורסים ופעילות לרכזי תרבות וחינוך
     
חדשות אחרונות