Skip to main content
fw_before_content
content

מחלקה משפטית

משפטית

המחלקה המשפטית של התנועה הקיבוצית עוסקת במתן ייעוץ משפטי וייצוג משפטי לתנועה הקיבוצית, מוסדותיה, מחלקותיה ותאגידיה.
המחלקה המשפטית מטפלת בתיקי הנכסים של התנועות, מלווה את המוסד לבוררות וגישור בפעילותו, מעורבת ביוזמות חקיקה למען הקיבוצים וחבריהם, מייצגת את התנועה בגופים ומוסדות ממשלתיים והתיישבותיים וכן פעילויות נוספות בקשר עם גורמי חוץ, עורכי דין חיצוניים וכדומה.

המחלקה נותנת יעוץ משפטי לקיבוצים בנושאים שונים שעל סדר יומם של הקיבוצים וחברי הקיבוץ בנושאים שונים, ולרבות:

  1. תקנון הקיבוץ.
  2. משמעויות והשלכות הנגזרות ממהלכי השינוי.
  3.  נושאי מקרקעין ותכנון, לרבות החלטות מועצת מקרקעי ישראל, חוזי החכירה של הקיבוצים, שיוך דירות, תעסוקה בקיבוץ וכו'.
  4. נושאי חברה ופרט, כגון קליטה, פנסיה, בטחון סוציאלי, בריאות, צרכים מיוחדים.
  5. יעוץ משפטי לחברי הקיבוץ בתיאום עם מזכיר/ת הקיבוץ.
חדשות אחרונות