דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

סיכום שנה 2018 - אגף כלכלה, המחלקה המשפטית וקרן קמ"ע

כלכלה

אגף כלכלה

ראש האגף דגן לוין

ייצוג צרכי הקיבוצים מול הרשויות

מיכי דרורי, רפי עשת, דגן יראל, חיים חבלין, דגן לוין ושרגא וילק (הקיבוץ הדתי; אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא ועמוק עם אגף משק וכלכלה בקיבוץ הדתי) ועדת הכלכלה

 1. בנייה ושיוך:
 • לחץ רצוף, אינטנסיבי ורב חזיתי על רמ"י לפתרון בעיות ולהסרת חסמים בדרך ליישום חלופות השיוך. עצירה (או למצער עיכוב) כוונת רמ"י לביטול שיוך בקרקעות בלתי מתוכננות בחלופת האגודה. מאבק לסיכול הכוונה להרע פרמטרים נוספים בחלופת האגודה.
 • סיוע לבנייה בקיבוצים שאינם משייכים. גיבוש מודל מימון בנקאי יעודי.
 • מו"מ עם רמ"י להארכת ושיפור "הסדר הביניים". הארכת התקופה (עד כה הוארכה 3 פעמים, כל פעם לשנה אחת) והקניית ודאות לחבר כי לא ישלם קנסות בגלל מחלוקות בין הקיבוץ לרמ"י.  
 • הסרת חסמים למימון בנייה ושיוך באמצעות חשיבה משותפת עם הבנקים, בנק ישראל והאוצר, והשתתפות אקטיבית במימון באמצעות ערבויות קמ"ע.
 • סיוע לקיבוצים בבחירת מסלול השיוך באמצעות שיחות והרצאות בקיבוצים ובימי עיון והשתתתפות בדיונים בקיבוצים.
 • הסדרת הסדר משכנתאות חדש בכל הקשור לקבלת מענקי פיתוח. בשנה הבאה – הרחבת ההסדר גם למתן הלוואות שיכון.
 • הקטנת החבות בהיטל השבחה באמצעות שיח עם המועצות האזוריות על תיקונים חשובים בהסכם המתגבש עם רמ"י בקשר ל"חלף היטל השבחה", מניעת כפל חיוב – חלף והיטל, מניעת חיוב בשיוך והחלת "הפטור הסוציאלי" עד 140 מ"ר בקיבוצים.
 • הכנת תשתית לדיונים עתידיים על מיסוי השיוך.
 • טיפול בסוגיות מקצועיות ובפרט בהכרה ריאלית בהוצאות פיתוח בדיונים על שמאות השיוך.
 • מו"מ עם רשויות התכנון ורשויות אחרות להקמת מסלול לבניית יחידות קטנות.
 • עידוד בנייה באמצעות בתי האגודה, לרבות באמצעות סיוע במימון הבנייה.
 • סיוע למשרד השיכון לבניית מודל סיוע לבנייה אינטנסיבית בקיבוצים כתחליף להחלטת הסיוע של רמ"י שישימה רק בהרחבות.

 

 1. תכנון ובנייה: טרור העפיפונים
 • מו"מ שוטף עם רמ"י על יישום מעשי והוגן של החלטות מועצת מקרקעי ישראל והנהלת רמ"י בדבר הסדרת שימושים בשטח המחנה. בפרט הרחבת סעיפים שתוחמו באופן קמצני בהגדרות של שימושים חברתיים, שימושים מעורבים, העברת נכסים לניהול המועצה ועוד.
 • הכנת עבודה מקצועית המוכיחה כי שווי הקרקע של יחידות דיור קטנות הינו נמוך מאומדני רמ"י.
 • רתימת המועצות האזוריות לסיכול השינוי בהחלטת ממ"י בקשר לשטחי ומוסדות תציבור.
 • סיוע לישובים דלי אולכלוסין למניעת הפקעת גורמי ייצור.
 • השתתפות חלקית בועדה ל"בחינת יעול השימוש בקרקע חקלאית" העוסקת בקרקעות שלא הוקצו במסגרת משטר הנחלות ("קרקעות זמניות") ובחוק ההתיישבות. הועדה פרסמה את מסקנותיה (שלא על דעתנו) וכרגיל במקומותינו לצד כמה המלצות חיוביות ("חוזה לשימוש יעיל" ל- 21 שנה במקום חוזים זמניים) כללה המלצות המערערות על יסודות משטר הנחלות בהתאם לחזון גורמים מסוימים במשרדי המשפטים, האוצר ואפילו החקלאות.
 • טיפול בחוזי חכירה לדורות, מאבק למניעת פגיעה בתנאי חידוש חוזי החכירה הזמניים וסיוע לקיבוצים בחידוש החוזים.
 • השתתפות שקטה במאבק למניעת יישום אלים, בלתי מידתי ובלתי נחוץ של החלטות הותמ"ל.
 • טיפול ברעיונות ומגמות תכנוניות המתגבשות במוסדות התכנון על רקע מצוקת הדיור הארצית והגידול בצפיפות האוכלוסין, העלולות לפגוע בעתיד במרקם החיים הקיבוצי ובפיתוח העתידי של הקיבוץ (ציפוף בנייה, בנייה רוויה, בנייה לגובה וכדומה).
 • ייצוג התנועה במוסדות תכנון ארציים.

 

 1. חקלאות:
 • השתתפות במאבק על משטר מכסות החלב והסכם ענפי חדש.
 • השתתפות במאבק להקטנת הנזק של תיקון 27 לחוק המים וקיצוצי מים ללא פיצוי הולם.
 • השתתפות במאבקים אחרים למניעת פגיעה במשטר המכסות ובתכנון החקלאי.
 • השתתפות בחשיבה ובארגון תשתיות להקמת ארגון מגדלים במסגרת התאחדות חקלאי ישראל או בגוף קיבוצי נפרד.
 • מאבק לתיקון חוק ההתיישבות ובעיקר לפרשנות הוגנת שלו.
 • קשר שוטף וייצוג בארגונים השונים – התאחדות חקלאי ישראל, מועצות וארגוני מגדלים.
 • המשך טיפול בחוק הניקוז, ניהול הנגר ושמירת הקרקע.
 • הקטנת עלויות נלוות להעסקת עובדים זרים בחקלאות.

 

 1. מיסים:
 • השתתפות במאבק למניעת פרשנות מעוותת של משטר המיסוי החדש במס הכנסה ובביטוח לאומי.
 • שיח עם קיבוצים על התארגנות מושכלת לאור שינוי משטר המס.

 

 1. אנרגיה:
 • שמירה על מעמדן וזכויותיהן של חברת החלוקה באמצעות קשר רצוף עם רשות החשמל  וגורמים משמעותיים בענף.ביקור בלהב
 • דיון עם רשות החשמל על תיקון תנאי החלוקה בקיבוצים בעלי צריכה נמוכה.
 • דיון עם רשות החשמל על הסדרה מעשית והוגנת יותר של  חברת החשמל כמחלק בקיבוץ.
 • הסרת והנמכת חסמים רגולטורים המקשים על התפתחות ענף האנרגיה המתחדשת בקיבוצים.

 

 1. נושאים אחרים:
 • סיוע לקיבוצים מו"מ בעצימות נמוכה עם הסוכנות על הסדר הוגן לחובות שיכון לסוכנות היהודית.
 • פרסום שנתון התנועה הקיבוצית המכיל מידע מקיף על כלכלת הקיבוצים וכן על שינויים דמוגרפים ובאורחות החיים בקיבוצים.

   

סיוע לקיבוצים ולחברי קיבוצים 

אודי פלד, אתי פלקסר, רפי נבו, חיים חבלין, מרב ניב, טהון סמלין, מיכי דרורי, דגן לוין

 • ערבויות להלוואות שמקבלים קיבוצים לצורך השקעה במיזמים עסקיים ובתשתיות.
 • השתתפות בהסדרי חובות לקיבוצים.
 • ערבויות להלוואות שיכון לחברים.
 • סיוע לקיבוצים לעלות על רכבת "אומת ההי-טק", פרק ראשון: חיבור בין קיבוצים לטכנולוגיות מתקדמות כולל הלוואות לקיבוצים שאפשרו להם לרכוש בעלות בחברות העוסקות בטכנולוגיות מתקדמות.
 • סיוע לקיבוצים לעלות על עגלת "אומת ההי-שטק", פרק שני: הפעלת מאיץ טכנולוגי באזור שער הנגב, המסייע ליזמים חברי קיבוץ וליזמים המפתחים מיזם שעשוי לסייע לתעשיה הקיבוצית, לפתח את יוזמותיהם.
 • סיוע לקיבוצים לבניית בתי אגודה ודיור זמני, בשיתוף עם הארגונים הכלכליים ומשקי הקיבוצים, המאפשר בנייה ללא קבלת הלוואה בנקאית.
 • סיוע לבניית תשתיות לדיור לקיבוצים בפריפריה שהביקוש נמוך ואינו מספיק לבניית תשתיות לשכונה שלמה.
 • סיוע כללי לקיבוצים מאותגרים.
 • עידוד למצוינות - בניהול, בשירות קבע ארוך ובחינוך הקיבוצי. 
 • ייזום הקמת פלטפורמה אינטרנטית לשיווק עסקים קטנים בקיבוצים.
 • שיתוף פעולה עם גורמיים קיבוציים (התנועה, איגוד התעשיה הקיבוצית, הארגונים האזוריים) בפעילויות המסייעות לצמיחה כלכלית ודמוגרפית בקיבוצים.

 

חקלאותנכסי ותאגידי התנועה הקיבוצית

משה מרום, גלעד בכרך, הדס ילין, אמיר גנז, מיכי דרורי, דגן לוין

 • ניהול שוטף ופיתוח של נכסי התנועה, המיועדים למימון שוטף של הפעילות התנועתית לתרומה לחברה הישראלית בתחומי החינוך, תרבות, מחקר ותיעוד.
 • ניהול שוטף של תאגידי התנועה, בהן מתנהלת פעילות התנועה.
 • ייצוג אינטרסים קיבוציים ועמדת התנועה בתאגידים התיישבותיים ארציים.

הוספת תגובה חדשה