Skip to main content
fw_before_content
content_top

מרכז הדרכה "שבילים"
"שבילים" - ארגון מערכות החינוך החברתי-קהילתי

content

כלים חדשניים למנהל החינוך

מנהלים יקרים, על מנת ליצור תהליך משמעותי ומקיף בנושאי תרבות יהודית חילונית: חגים, קבלת שבת ושנת מצווה, לפניכם מספר מודלים שמטרתם לסייע בסלילת הדרך המותאמת ליישובכם. המודלים כוללים את שלבי הפעולה הנדרשים ובעלי התפקידים השותפים. העבודה על פי מודל מסודר, המותאם לכן וליישובכם, תסייע בארגון מיטבי של אירוע או רצף של אירועים, תוך שימת דגש על חיבור לקהילה ולחבריה.