דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול מועצת התנועה הקיבוצית (2/2016) מ-23.6.2016

  
יום חמישי, י"ז בסיון תשע"ו, 23.6.2016

  
יו"ר: אבי אובנטל

  
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול מועצה 1/2016 מיום 26.5.2016.
2. ממועצה למועצה.
3. קידום התודעה הקואופרטיבית - הצגת הנושא.
4. אישור המלצות הצוות לבחינת הנהלים לבחירת מזכיר התנועה (מצורף).
5. משנה למזכ"ל - הצעת הצוות המצומצם - הגדרת התפקיד.
6. הצעת יואל מרשק - היפרדות בין שני העמים (מצורפת).

  
החלטות:

  
1. אושר פרוטוקול המועצה 1/2016 מיום 26.5.2016.

  
2. ממועצה למועצה
ניר הציג במילים ובתמונות את הפעילות המרכזית שנעשתה בתנועה בארבעת השבועות שחלפו מהמועצה הקודמת.

  
3. קידום התודעה הקואופרטיבית
ניר מאיר ומאיה שפיר הציגו את הרציונל שמאחורי הרעיון ואת הפעילות שנעשתה בחודשים האחרונים. מצגת קואופרציה (מצורפת)
חברים רבים התייחסו לנושא והעלו הצעות.
עלתה דרישה לחשוף את החומרים ואת הרעיון לקהלים רחבים יותר בקיבוצים.

 

  
4. אישור המלצת הצוות לבחינת הנהלים לבחירת מזכיר התנועה
בהתכנסות המועצה (3.2015) בעקבות תהליך הבחירה למזכ"ל התנועה, עלו טענות והצעות אחדות לשיפור התהליך.
מזכירות התנועה מינתה צוות בראשותו של זאב (ולוולה) שור לבחון את התהליך ואת הפגמים שנפלו בו ולהציע תיקונים לתהליך בחירת המזכ"ל.
ולוולה, שעמד בראש הצוות, הציג את ההמלצות כפי שאישרה מזכירות התנועה.
בדיון עלו שתי הסתייגויות, והן עמדו להצבעה:
א. סעיף ה' 2 - חבר שלא יגייס 1,000 חתימות לא יקבל מימון אך יוכל להתמודד: הסתייגות זו נדחתה ברוב קולות.
ב. סעיף י"ז 7 - חבר שלא יקבל 10% מקולות המצביעים לא יצטרך להחזיר את 30,000 השקלים.
ההסתייגות נדחתה (בעד - 33, נגד - 38).
הצעת הצוות אושרה ברוב קולות המצביעים, והיא מצורפת בזה.

   
5. משנה למזכ"ל
ניר הציג את הגדרת התפקיד (מצורף).
הגדרת התפקיד אושרה ברוב קולות המצביעים, בתוספת שני סעיפים:
א. קדנציה - 4 שנים.
ב. המועמד ייבחר במועצת התנועה על פי נוהל בחירת ממלאי תפקידים בכירים.

   
6. היפרדות בין שני העמים (הצעת יואל מרשק)
המועצה קיימה דיון שבו נשמעו דעות חברים וכן קולן של נציגות "נשים עושות שלום".
מועצת התנועה קיבלה את הצעתו של יואל מרשק בתיקון קל כדלקמן:
התנועה הקיבוצית תומכת ב:
א. היפרדות בין שני העמים בשטח.
ב. הכרה במדינה פלסטינית, כאשר תקום, לצד מדינת ישראל.
ההצעה התקבלה ברוב קולות.
המועצה פנתה למזכירות התנועה בבקשה כי זו תקיים דיון ותביא לאישורה הצעה מלאה ומפורטת יותר.

  
ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול מועצת התנועה (1/2016) מיום 26.5.2016

פרק ד' - נוהל בחירת מזכיר/ה התנועה הקיבוצית - אושר במועצה 23/6/2016

בחירות משנה למזכ"ל - אושר במועצה 23/6/2016

הצעת יואל מרשק - היפרדות בין שני העמים)

מצגת קואופרציה - מאיה שפיר